Omvårdnad: Examensarbete för Magisterexamen

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper inom omvårdnad. Kursen syftar också till att studenten självständigt genomför ett examensarbete baserat på forskningsprocessens alla delar och som reflekterar förmåga och färdighet i att kunna beskriva samband och relation mellan forskning, beprövad erfarenhet och yrkesutövande.

Behörighetskrav

Examen om minst 180 högskolepoäng i huvudämnet omvårdnad alternativt vårdvetenskap inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng samt godkänd kurs OV712A: Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7,5 hp.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2023, vår 2022, vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2018

Kurskod:
OV713A version 1,1
Engelsk benämning:
Nursing: Master's (One-Year) Thesis
Fördjupningsnivå
A1E
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
03 mars 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
19 februari 2018
Ersätter kursplan fastställd:
03 mars 2017

Förkunskapskrav

Examen om minst 180 högskolepoäng i huvudämnet omvårdnad alternativt vårdvetenskap inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng samt godkänd kurs OV712A: Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7,5 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår som en obligatorisk kurs i Omvårdnad mastersprogram år 1. Kursen kan även ges som fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper inom omvårdnad. Kursen syftar också till att studenten självständigt genomför ett examensarbete baserat på forskningsprocessens alla delar och som reflekterar förmåga och färdighet i att kunna beskriva samband och relation mellan forskning, beprövad erfarenhet och yrkesutövande.

Innehåll

Kursen omfattar ett 15 högskolepoängs examensarbete. Således ingår en fördjupning av forskningsprocessen och olika metoder för insamling och analys av data behandlas i kursen. Därutöver behandlas forskningsetiska aspekter, systematiskt och organiserad hantering samt identifiering av relevant information. I kursen diskuteras och behandlas även vikten av ett kritiskt analytiskt förhållningssätt och akademiskt skrivande med särskilt fokus på språkbruk, problematiserande texter och slutsatser.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. differentiera och kritiskt värdera forskningsprocessens olika delar,
2. ta ställning till val av forskningsdesign och värdera dess samhälleliga påverkan, forskarens individuella ansvar samt de forskningsetiska principerna av relevans för vald design och för kunskapsutvecklingen inom omvårdnad och medicin,
3. identifiera och självständigt formulera problemställningar av betydelse för omvårdnad,
4. identifiera och värdera sitt behov av ytterligare kunskap för arbetets genomförande och strategier för att kunna inhämta denna,
5. kritiskt bearbeta och sammanställa kunskap inom omvårdnad och medicin, samt även inom andra områden med en begränsad kunskapsbas, inom angivna tidsramar samt med hjälp av adekvata metoder,
6. tillämpa ett fördjupat akademiskt skrivande som kännetecknas av en kritisk bearbetad och problematiserande text,
7. konstruktivt motivera till förbättringar både i eget och annan students examensarbete vid opponent och respondentskap.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form enskilda studier, seminarium, enskild handledning samt handledning i grupp. Undervisningen är övervägande projektorienterad och formas således utifrån studenternas tidigare inhämtade kunskaper, färdigheter och erfarenheter. För att student skall uppnå lärandemål 1-6 erbjuds metodseminarier där dessas innehåll sedan kan omsättas av studenten i sitt examensarbete under grupp-och individuellt handledningsstöd. Koppling till lärandemål 7 sker vid ett slutseminarium genom ett opponent- och respondentskap. Samtliga seminarier ingår som obligatoriska moment.

Bedömningsformer

Lärandemål 1-6 examineras i form av ett examensarbete på 15 högskolepoäng. Fokus vid examinationen ligger på den individuella studentens förmåga och färdighet att logiskt och strukturerat hantera forskningsprocessens alla delar. Bedömningen omfattar både innehåll och form dvs. språk- och referenshantering samt läsbarhet. Särskilt fokuseras problemställningen i relation till forskningsprocessen och arbetets relevans till klinisk verksamhet och fortsatt behov av ytterligare kunskap inom omvårdnad och medicin. Bedömningen omfattar också arbetets övergripande relevans i relation till vård och omvårdnad. Lärandemål 7 examineras vid ett opponent- och respondentskap där specifik vikt läggs på den individuella studentens förmåga att initiera en konstruktiv och kritisk öppen men tillåtande diskussion som fokuserar på övergripande frågor och metodologiska utmaningar. Bedömningen av respondentskap baseras på den individuella studentens förmåga och färdighet att delta i diskussionen genom att förklara, försvara och motivera sina beslut underbyggt av relevant litteratur.

Detaljerade bedömningskriterier samt hur betyg viktas inför det sammanlagda kursbetyget återfinns i studiehandledning. Eventuell frånvaro vid obligatoriska läraktiviteter kompenseras i samråd med examinator och sker via skriftlig inlämningsuppgift i händelse nytt tillfälle för uppföljningsseminarium ej kan erbjudas under terminstid. För godkänt betyg på kursen krävs godkänt resultat på samtliga i kursen ingående obligatoriska moment samt att övriga kurskrav är uppfyllda (se studiehandledning). För väl godkänt betyg på kursen krävs att alla betygskriterierna för väl godkänt betyg av examensarbetet enligt specifikation i studiehandledningen är uppfyllda.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schema.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

* markerar litteratur som återkommer i andra kurser inom programmet
*Aveyard H, Sharp P, Wooliams M, (2015) A beginner’s guide to critical thinking and writing. Open University Press. 192s.
*Beauchamp TL, Childress JF, (2012) Principles of Biomedical Ethics. Oxford University Press. 480s.
*Polit, DF, Beck, CT, (2016) Nursing Research, Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. 9th rev international edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 768s.

Övrig relevant metod och vetenskaplig litteratur för enskilt examensarbete tillkommer och bestäms i samråd med handledare.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att två kursvärderingar genomförs. En formativ kursvärdering (så kallad temperaturtagning) gör efter halva kursen. Denna sammanställs och återkopplas till studenterna på schemalagd tid. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet skriftligt och muntligt till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen upprättas och görs tillgängliga på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vi nästtillkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Eva Åkerman, Kursansvarig
Telefon: 040-6658676
Viktoria Supranovich, studieadministratör
Telefon: 040-6657820

Anmälan

18 januari 2021 - 04 juni 2021 Dagtid 50% Malmö Anmälningskod: mau-15822

Öppen för sen anmälan

Ansök

17 januari 2022 - 03 juni 2022 Dagtid 50% Malmö

16 januari 2023 - 02 juni 2023 Dagtid 50% Malmö